Skoči na glavno vsebino

Devetletna osnovna šola

Šola sledi smernicam prenovljenega programa in v pouk vnašamo nove, aktivnejše metode in oblike poučevanja. Učitelji načrtujejo svoj pouk timsko, kar še prispeva h kvalitetnejši izvedbi programa. Spremenjeni 40. člen ZOsn daje šoli možnost, da pri posameznih predmetih v predpisanem obsegu  organizira pouk v manjših skupinah. Od 4. do 7. razreda se pouk v manjših učnih skupinah lahko organizira pri slovenščini, matematiki in angleščini v obsegu največ 1/4 ur, v 8. in 9. razredu pa se pouk pri navedenih predmetih v manjših učnih skupinah lahko organizira vse leto.
Učenci tretjega triletja poleg predpisanega predmetnika izberejo še najmanj dve uri izmed širikega nabora obveznih  izbirnih predmetov. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z veljavnim programom, je lahko v celoti oproščen pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.
Učenci 1. razreda lahko izberejo neobvezni izbirni predmet – prvi tuj jezik, učenci  od 4. do 9. razreda pa tudi uro ali dve iz nabora neobveznih izbirnih predmetov.

V šolskem letu 2019/20  bodo učenci obiskovali naslednje izbirne predmete:

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI Učitelj
Italijanščina 1,2,3 Tanja Stavanja
Nemščina 1 Magdalena Bobek
Likovno snovanje 1, 2, 3 Mariza Golle
Urejanje besedil Meta Kirn
Retorika Irena Tot
Obdelava gradiv – les Matija Mišič
Multimedija Meta Kirn
Sodobna priprava hrane Anja Kotar
Šport za zdravje Miran Čeligoj
Eva Šuštaršič
Šport za sprostitev Miran Čeligoj
Eva Šuštaršič
Izbrani šport Miran Čeligoj
Eva Šuštaršič
Računalniška omrežja Meta Kirn
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  Učitelj

Prvi tuj jezik – angleščina

Drugi tuj jezik – italijanščina

Tadeja Kaluža

Tanja Stavanja

Tehnika Mateja M. Pirjevec
Šport Eva Šuštaršič
Računalništvo Meta Kirn

(Skupno 1.372 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost