Informacije JZ

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: Osnovna šola Pivka
Prečna ulica 3
6257 Pivka
telefon: 05 757 04 80
tajnistvo@os-pivka.si
Odgovorna uradna oseba: Alenka Tomšič, ravnateljica
Oseba, pristojna za posredovanje IJZ Sonja Vodopivec, pomočnica ravnateljice
telefon: 05 757 04 80
Datum prve objave kataloga 1. 1. 2007
Datum zadnje spremembe: 12. 12. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://os-pivka.splet.arnes.si/informacije-jz/

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Osnovna šola (v nadaljevanju: šola) je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki je bila ustanovljena z odlokom občine Postojna 022-9/66 dne 4. 4. 1966
Kratek opis delovnega področja zavoda: Šola opravlja javno službo na področju 85.200 – osnovnošolsko izobraževanje. Poleg osnovne dejavnosti  opravlja še dopolnilne dejavnosti, navedene v odloku o ustanovitvi in njegovih spremembah.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Zavod ima naslednje organizacijske enote:
Šolski okoliš Drskovče, Gradec, Juršče, Kal, Klenik, Mala Pristava, Nadanje selo, Narin, Palčje, Parje, Petelinje, Pivka, Selce, Slovenska vas, Šmihel, Šilentabor, Trnje, Velika Pristava, Zagorje
Organizacijska enota podružnična šola Podružnična šola v Šmihelu
Šmihel 3, 6257 Pivka
telefon: 05 753 05 05
Vodja enote: Tjaša Gnezda
Organizacijski enoti vrtca pri OŠ Vrtec Mavrica, Pot na Orlek 2, 6257 Pivka
telefon: 05 757 03 03
Vrtec Vetrnica, Prečna ulica 5, 6257 Pivka
telefon: 05 721 24 90
vrtec-pivka@os-pivka.si
Vodja enot: Klara Gardelin
Organigram zavoda Organigram zavoda
2. b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Alenka Tomšič, ravnateljica
Prečna ulica 3, 6257 Pivka
telefon: 05 757 04 80
alenka.tomsic@os-pivka.si
2. c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda

Seznam zakonov in podzakonskih aktov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja (povezava)
Splošni akti zavoda

 • Pravilnik o računovodstvu in gibanju knjigovodskih listin
 • Pravilnik o popisu osnovnih sredstev
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Pivka in enoti Vrtca
 • Hišni red Osnovne šole Pivka
 • Pravilnik o sisitemizaciji delovnih mest
 • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti
 • Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi
 • Požarni red in priloge
 • Pravilnik o ukrepih za varovaje delavcev pred nasiljem na delovnem mestu
 • Register tveganja
 • Pravila o delovanju šolskega sklada
 • Vzgojni načrt
 • Pravila šolskega reda
 • Pravilnik o kriterijih in načinu sprejema predšolskih otrok v vrtec Pivka
 • Pravila šolske prehrane
 • Načrt šolskih poti
 • Pravilnik o evidenci in razporeditvi delovnega časa
 • Pravilnik o pečatih
 • Načrt integritete OŠ Pivka
 • Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti prepovedanih substanc
2. č Seznam predlogov predpisov, ki jih vodijo ministrstva in vladne službe ter lokalne skupnosti
Seznam predlogov predpisov na spletnem mestu E-Demokracija
Seznam predpisov Evropske unije EUR-Lex
2. d Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih
dokumentov po vsebinskih sklopih
2. e Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
Postopki, ki jih šola vodi na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja:
 • odločanje o imenovanju in razrešitvi ravnatelja šole ali vršilca dolžnosti ravnatelja,
 • imenovanje in razreševanje članov sveta šole,
 • imenovanje članov pritožbene komisije.
Postopki, ki jih šola vodi na osnovi Zakona o osnovni šoli:
Postopki, ki jih vrtec vodi na osnovi Zakona o vrtcu:
Postopki, ki jih vrtec vodi na osnovi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju:
Postopki, ki jih šola vodi na osnovi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja: odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja in o ponovni uporabi.
Postopki, ki jih vrtec vodi na osnovi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) Objava razpisne dokumentacije na portalu javnih naročil.
Sodni postopki uveljavljanje izterjave dolgov, ki jih starši niso poravnali.
2. f Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja šola
Zavod ne vodi javnih evidenc.
2. g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi šola na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja:
 •  evidenca o številu oddelkov, o spolu učencev po oddelkih in razredih,
 • evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest,
 • evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih,
 • evidence o učencih, ki se vodijo v skladu s Pravilnikom o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja,
 • evidence, ki se vodijo v skladu Pravilnikom o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje
 • evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spleta ob vsakem času.
Informacije so fizično dostopne na sedežu zavoda od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00.

4. Stroškovnik

Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik in drugi pogoji za ponovno uporabo  informacij  javnega značaja

Zavod nima stroškovnika.

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

(Skupno 3.117 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost